โปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว เป็นโปรแกรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กับ สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร
สงวนลิขสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร 2553-2554
 
กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ โทร 02-225-1535 กองการพยาบาลสาธารณสุขโทร 02-276-3858