เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ในการเยี่ยมบ้าน และการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (Program of Family Folder : POFF)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกรุงเทพมหานคร : 3  ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร
โดย รองผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ทศวรรษที่ 21 : รู้เท่าทันเพื่อการบริหารและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพ
โดย นพ. วิพุธ  พูลเจริญ
pdf

แนวโน้มและทิศทางการประยุกต์ใช้สารสนเทศทางการพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
โดย นักวิชาการสาธารณสุข 9 ชช.(ด้านที่ปรึกษา) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองการพยาบาลสาธารณสุข

ความก้าวหน้าการใช้งานโปรแกรม POFF สู่การบริการเชิงรุกในชุมชน (P&P) สำนักอนามัย
โดย นายสุดใจ ยี่สุ่นแสง
นางสุพิสชา  กิ่งแก้วก้านทอง
นางรัญจวน  สุขกวี