ขั้นตอนการส่งข้อมูล
จากศูนย์ฯ ไป กพส.
26/11/08
แผนที่แต่ละศบส.

ใบสแกนแบบใหม่
(แบบสำรวจ สปสช.)
19 มิ.ย.50

Poff_Patch
(21 ก.ย.50)

POFF_Patch
เพิ่มชุมชนมากกว่า 99 

(24 พ.ย.49)

ดาวน์โหลด
โปรแกรมสรุปส่ง สปสช.
(14 ก.ย.49)

บทเรียนออนไลน์
(คู่มือ POFF2.1)โปรแกรมการบันทึกข้อมูลครอบครัว ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2547 โดยศปง.1    สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ        กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ซึ่งได้ทำการออกแบบและพัฒนา"โปรแกรมการบันทึกข้อมูลครอบครัว" และ ทดลองนำไปใช้งานในศูนย์บริการสาธารณสุข 13 แห่งของศูนย์ประสานงาน แล้วพบว่าโปรแกรมนี้มีประสิทธิภาพ จึงได้มีการขยายผลการใช้โปรแกรมให้ครอบคลุมศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 65 แห่ง โดยจัดทำเป็น “โครงการนวัตกรรมสู่การปฏิรูประบบบันทึกข้อมูลครอบครัว”

กองการพยาบาลสาธารณสุข สำนักอนามัย   ร่วมกับ  กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

ได้ทำการ ปรับปรุง และพัฒนาโปรแกรม POFF 1.0  เป็น POFF 2.0 โดยได้จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ์ให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 65 แห่ง

เพื่อให้ระบบการบันทึกข้อมูลครอบครัวของศูนย์บริการสาธารณสุขมีรูปแบบ   และมาตรฐาน เดียวกัน สนับสนุนการทำงานเชิงรุก เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล  พื้นฐาน ตลอดจนทราบขอบเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบของศูนย์บริการสาธารณสุข ทราบถึงการระบาด ของโรคตามสถานการณ์ เพื่อกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินการ และเมื่อนำเข้าข้อมูลจากแบบบันทึกข้อมูลครอบครัวในรูปแบบดิจิตอลแล้ว สามารถทำการเชื่อมโยง กับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS) ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพื้นที่ การประมวลผล การจัดการฐานข้อมูล สามารถติดตาม แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

    งาน Bangkok
      Health Fair
      2008
  บรมเชิงปฏิบัติ
      การ 11 ส.ค.52


การสัมมนาวิชาการ
28-29 มกราคม 2553
โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คแบบสำรวจโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางแผนที่

 

จำนวนผู้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย.50 internet casino ปรับปรุงล่าสุด 5 ก.ค.53 *
Best Screen Resolution for this web site is 1024 x 768

ฝ่ายพัฒนาระบบ กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ (กทม.1) ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2225-1535  โทรสาร : 0-2621-2527 e-mail : poff_bma@hotmail.com