เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรมการบันทึกข้อมูลสุขภาพครอบครัว (POFF)
เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข 68 แห่ง
วันที่ 28-29 มกราคม 2553 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

   

 

  1. ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
  2. รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป
  3. เสวนา : เส้นทางความสำเร็จจากโปรแกรม POFF สู่ชุมชน
  4. เสวนา : Road Map ในการพัฒนาฐานข้อมูล PP นอกของศูนย์บริการสาธารณสุข