คลิกเลือกรายการที่ต้องการดาวน์โหลด    
           
 

  สรุปปัญหาอุปสรรค (14 ก.ย.49)

  วิธี set เครือข่าย (14 ก.ย.49)

วิธี Update Windows และ eTrust (14 ก.ย.49)

วิธีการ Back Up ข้อมูล (14 ก.ย.49)

คู่มือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ SPSS (5 ก.พ.50)