ตาราง Look Up ใหม่

 
ตาราง Look Up คือ ตารางที่เป็นข้อเลือกในเรื่องต่างๆ เช่น [ถูกสุขลักษณะ, ไม่ถูกสุขลักษณะ] [เป็นปัญหา,ไม่เป็นปัญหา] [มลพิษทางอากาศ, มลพิษทางเสียง, มลพิษทางน้ำ] ซึ่งเรื่องที่เป็นปลายเปิด จะสามารถเพิ่มข้อเลือกได้ เช่น โรคประจำตัว สัตว์เลี้ยง  โดยแจ้งมาทางทีมพัฒนา POFF เพื่อเพิ่มตัวเลือกในเรื่องที่ต้องการ จากนั้น ติดตามทางเว็บไซต์ POFF เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Look Up ตัวใหม่นั้น

สามารถดูวิธีการนำเข้าตาราง Look Up ได้จากคู่มือ POFF 2.1 หน้า 89 - 91

ไฟล์ LookUp นี้ เป็นการเพิ่มข้อเลือกในเรื่อง "ปัญหาที่ต้องการความช่วยเหลือ" (3 พ.ย.49)  
ไฟล์ LooKUp นี้ เป็นการเพิ่มข้อเลือกในเรื่อง "สถานประกอบการ"  (10 พ.ย.49)
ไฟล์ LooKUp นี้ เป็นการเพิ่มข้อเลือกในเรื่อง "ลักษณะบ้าน"  (10 พ.ย.49)

ไฟล์ LooKUp นี้ เป็นการเพิ่มข้อเลือกในเรื่อง "สัญชาติ"  (5 เม.ย.50)
ไฟล์ LooKUp นี้ เป็นการเพิ่มข้อเลือกในเรื่อง "ประเภทที่อยู่อาศัย"  (31 ส.ค.50)
ไฟล์ LooKUp นี้ เป็นการเพิ่มข้อเลือกในเรื่อง "คำนำหน้าชื่อ" (คุณหญิง) (12 ก.ย.50)