คู่มือการใช้โปรแกรม POFF 2.1

บทที่ 1 โปรแกรมบันทึกข้อมูลครอบครัว
              - วัตถุประสงค์
              - ความต้องการของระบบ
              - ความสามารถของโปรแกรม

บทที่ 2 ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม (เครื่องแม่ข่าย)
              2.1 เปิดโปรแกรมติดตั้ง
              2.2 ติดตั้งโปรแกรม
              2.3 ติดตั้งแผนที่ฐานมาตราส่วน 1:20,000
              2.4 ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader
              2.5 ออกจากการติดตั้งโปรแกรม
              2.6 คัดลอกแฟ้มฐานข้อมูลลงในเครื่องเม่ข่ายพร้อมแชร์ข้อมูล
              2.7 ปรับค่าฐานข้อมูลให้กับ ODBC
              2.8 กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับโปรแกรม

บทที่ 3 เริ่ื่มต้นเข้าสู่โปรแกรม
              3.1 นำเข้าข้อมูลชุมชน
              3.2 นำเข้าข้อมูลพยาบาลเยี่ยมบ้าน
              3.3 นำเข้าข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข
              3.4 ตั้งค่าเครื่องพิมพ์

บทที่ 4 นำเข้า / แก้ไขข้อมูล
              4.1 นำเข้าข้อมูลครอบครัว
                     4.1.1 นำเข้าข้อมูลที่อยู่
                     4.1.2 นำเข้าข้อมูลบุคคล
                     4.1.3 นำเข้าข้อมูลทั่วไป
                     4.1.4 เชื่อมโยงแผนที่
                     4.1.5 บันทึกข้อมูลครอบครัว
                     4.1.6 แก้ไขข้อมูลครอบครัว
                     4.1.7 การลบข้อมูลครอบครัว
             4.2 นำเข้าข้อมูลกิจกรรมพยาบาล

บทที่ 5 ค้นหาข้อมูล

บทที่ 6 สอบถามข้อมูล

บทที่ 7 รายงาน
              7.1 รายงานทะเบียน
              7.2 รายงานสรุป (ชุมชน)
              7.3 รายงานสรุป (ศูนย์ฯ)

บทที่ 8 แผนที่
              8.1 เครื่องมือแผนที่
              8.2 การระบายสีบนแผนที่เพื่อจำแนกข้อมูล
              8.3 การพิมพ์แผนที่

บทที่ 9 แฟ้มข้อมูล
              9.1 เมนูย่อยตั้งค่าเครื่องพิมพ์
              9.2 เมนูย่อยออกจากโปรแกรม

บทที่ 10 เครื่องมือ / ความช่วยเหลือ
              10.1 เมนูย่อยกระชับฐานข้อมูล
              10.2 เมนูย่อยความช่วยเหลือ
              10.3 เมนูย่อยส่งออกข้อมูล
              10.4 เมนูย่อยนำเข้าข้อมูล              
              10.5 เมนูย่อยกำหนดค่าให้โปรแกรม
              10.6 เมนูย่อยเกี่ยวกับ POFF 2.1

ภาคผนวก
การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรมให้เครื่องลูกข่าย